top of page
Psykolog_Oslo.jpg

Kontoret ligger i Victoriapassasjen midt i Oslo. Gå inn fra Arbins gate 2 eller Kronprinsens gate 3. Se kart over området her.

Alle mennesker opplever vansker i løpet av livet. Å ta kontakt med psykolog er som regel et resultat av en langvarig prosess, eller en akutt livskrise, der man føler at man ikke kan komme videre på egen hånd. Psykologen kan hjelpe deg med å sortere i tankene og følelsene dine, slik at du kan se livet ditt og problemene dine på nye måter. Dette kan gi et nytt eller utvidet indre grunnlag for tanker, følelser og reaksjoner.

 

En samtale med en psykolog er annerledes enn å snakke med en venn eller familie. I timene blir det lagt vekt på å danne et trygt grunnlag for åpenhet. Terapien har form som støttende og utforskende samtaler. Tempoet, og måtene vi arbeider og snakker sammen på i timene, tilpasses deg og årsaken til at du kommer. Det er det som er viktig for deg, i ditt liv, som er temaet vi sammen retter oppmerksomheten mot.

Mange tar kontakt med psykolog for udefinerte plager, f.eks at en føler at noe mangler i livet, eller at en ikke greier å ta viktige valg. Psykologen kan hjelpe deg å sortere i dine verdier og prioriteringer så du kjenner et sikrere fundament basert på dine egne ønsker.

 

Sorg
Sorg 
"Den nødvendige smerten"

Sorg innebærer kraftige følelser og en endring fra én virkelighet til en ny virkelighet. Dyp sorg forutsetter tilknytning og kjærlighet forut for tapet. Sorgprosessen er svært energikrevende for oss.

Av og til foregår det så mye i livet at den naturlige sorgprosessen forstyrres, unngås eller utsettes. Tapet kan være så stort at det blir vanskelig fullt ut å erkjenne. Omstendighetene omkring dødsfallet kan være så vanskelige å komme over at man ikke greier det ved egen hjelp, og man lever med en kronisk sorg. Da blir det lite krefter igjen til familie, arbeid og tilværelsen forøvrig.

 

I sorgprosessen kan man kjenne seg både nummen og revet i stykker av sterke følelser. Sorg innebærer nødvendigvis smerte, fordi man har mistet et kjært menneske og det kan kjennes umulig å gå helt inn i den nye virkeligheten uten dette mennesket. Hvis man står fast i denne smerten, eller ikke greier å kjenne den, kan man behøve hjelp til å finne ut hva som hindrer en i å gå videre.

Temaer i sorgterapi kan kretse rundt mange ulike områder, som for eksempel erkjennelse av tapet, sorgens følelser og forløsning,

Psykolog_Oslo_Sorg.jpg

tilegnelse av nye ferdigheter, reinvestering av følelsesmessig energi og personlig vekst. Kanskje behøver du bare et par samtaler for å kjenne at noe løsner og du greier å komme videre på egen hånd. Andre har behov for å bruke lenger tid og vil ta prosessen i langsomme steg.

Sorggrupper

For noen kan gruppeterapi være det beste alternativet for å komme videre. Det finnes ulike tilbud å velge mellom. Klikk her for å finne en egnet gruppe for deg (i Oslo-området).

Livskrise
Livskrise
Når tilværelsen rister

De fleste vil oppleve større eller mindre kriser i løpet av livet. Tanke- og følelsesmessig kaos kan følge i kjølvannet av livskriser og omveltninger. Noen ganger kan det være nødvendig å få hjelp til å komme videre.

Kriser kan oppstå når omveltningene i livet blir brå og store. Det kan føles som man mister fotfestet i tilværelsen, og er i fritt fall. Dette kan skje i forbindelse med store sjokk og katastrofer, men også ved sykdom, skilsmisse, utroskap, å miste jobben og en

 


 

Psykolog_Oslo_livskrise.png

rekke andre situasjoner som krever stor følelsesmessig og praktisk tilpasning.

 

Kriser kan også oppstå ved naturlige livsendringer og nye livsfaser, som å bli foreldre, å bytte jobb, å bli pensjonist, osv. Man kan også oppleve personlige kriser hvis man over lengre tid har forsøkt å tilpasse seg og leve opp til andres forventninger, slik at man har mistet fornemmelsen av seg selv og egen identitet.

Samtaleterapi hos psykolog kan bidra til ny trygghet og økt fleksibilitet, i eller etter vanskelige perioder i livet. Nye perspektiver kan hjelpe en i å treffe de valgene som kjennes riktige for en, og som fremover kan bidra til å skape de livsbetingelser som er i overensstemmelse med din personlighet og dine verdier. 

Samlivsbrudd
Individualterapi før/etter brudd
Samlivsbrudd

Brudd med kjæresten eller ektefellen kan skje brått og brutalt, eller være resultat av en lang prosess. Kanskje har man kjempet over lang tid, og mistet noe på veien. Hvis i tillegg utroskap, sykdom eller andre kompliserende faktorer spiller inn kan det være mange smertefulle og konfliktfylte følelser å håndtere etter bruddet. Dette er noe som hender i manges liv, og er ikke noe de fleste trenger å oppsøke psykolog for å bearbeide. Men av og til kan det kjennes umulig å gå videre, det blir vanskelig å fungere i hverdagen, og det kan gjøre vondt over så lang tid, at en har behov for noen utenfra å snakke med.

Målet med psykologsamtaler etter samlivsbrudd er å få et fast fotfeste i tilværelsen igjen, å reorientere seg i det nye livet, og å gjenfinne glede og mening. Av og til kan det også være viktig å kikke nærmere på hvilke trekk og egenskaper en faller for ved

Psykolog_Oslo_samlivsbrudd.jpg

andre mennesker, dersom bruddet og vanskene dere hadde i forholdet representerer et mønster du kjenner igjen fra tidligere forhold. Kanskje er det sider i deg selv som vekkes i møte med visse egenskaper hos dem du faller for.

Sosiale vansker
Sosiale vansker
Ensomhetsfølelse, tilknytningsvansker, familiekrangler og kjærlighetsproblemer. 
Psykolog_Oslo_sosial.jpg

Ikke å kjenne at man hører hjemme noe sted, selv om man har både venner og familie. Ikke å finne seg til rette på arbeidsplassen. Ikke å kunne bestemme seg for om et forhold er det rette. Det er mange måter en kan ha vansker med de sosiale relasjonene i livet.

 

Man behøver ikke være deprimert, eller ha sosial angst, eller en annen form for psykisk lidelse, for å kjenne igjen disse følelsene. Like fullt kan det være vanskelig å håndtere dem, og de kan være risikofaktorer for å utvikle nye problemer eller forsterke andre. De fleste av oss har disse følelsene av og til, uten å være i behov av psykologsamtaler av den grunn. Men hvis vonde følelser og uheldige reaksjonsmønstre tar overhånd, varer over tid og hindrer oss i å leve slik vi ønsker, kan det være en god idé å snakke med noen om det.

 

En psykolog kan hjelpe til med å sortere i tanker, følelser og reaksjonsmønstre og hjelpe til å avdekke mulige endringer i det som oppleves vanskelig.

Stress
Stress og livsbelastninger
Hva kan en leve med, og hva bør endres?

Stress har mange betydninger. Man kan skille mellom kronisk og akutt stress, positivt og negativt stress, og stress i ulike grader. Etter et alvorlig traume snakker man av og til om posttraumatisk stress, altså reaksjoner i etterkant av hendelsen. Stress kan påvirke de fleste sider av oss; tankelivet, følelsene, atferd og kropp. Stressreaksjoner kommer fordi kroppen forsøker å beskytte seg mot belastningen og ubehaget ved stresset.

Å finne ut av hva som kan være kilder til uønsket stress i ens liv, og om det er mulig å påvirke denne kilden kan være viktig. Det er ikke alle livssituasjoner og belastninger det er mulig eller helsemessig bra å tilpasse seg, da kan en vurdere å endre livsomstendigheter hvis det er mulig.

Psykolog_Oslo_Stress.png

Hvis man ikke kan påvirke eller fjerne kilden til stress kan en øve på å tenke annerledes rundt det som skjer, eller forsøke å skape en annen balanse mellom stress og positivt påfyll, og på den måten få det bedre. Hvis stress kommer av vansker med grensesetting kan man i terapi forsøke å finne måter å styrke denne evnen, ved øvelser og hjemmeoppgaver. Hvis stress har medført søvnproblemer vil en ofte forsøke å få bukt med søvnproblemene samtidig som en ønsker å forebygge og begrense stresskilden. Avspenningsteknikker kan være viktig i behandling av stressreaksjoner.

bottom of page